Декларация за поверителност - ДЕКЬОНИНК


1. Какво обхваща настоящата декларация за поверителност?

ВНастоящата декларация за поверителност се прилага, когато вие:
 • Посещавате или използвате електронната(те) страница(и) www.deceuninck.be, притежание на ДЕКЬОНИНК и/или предоставяте там лична информация (например, попълвайки формуляр за контакти, изпращайки имейл, осъществявайки телефонен контакт, абонирайки се за нашия бюлетин, др.)
 • Използвате нашите продукти или услуги по един или друг начин
 • Взаимодействате с ДЕКЬОНИНК по някакъв начин посредством определени канали за продажби или маркетинг (например, лични срещи или ангажименти, панаири, социални медии, др.)
 • Изрично приемате настоящата Декларация за поверителност.

2. Кой обработва личните ви данни?

2.1 Администратор

ДЕКЬОНИНК е администратора; определя целта и средствата за обработка на личните ви данни и контактът
с нея може да бъде осъществен както следва:
 • По пощата на адрес: DECEUNINCK NV, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits, Белгия
 • По телефона: +32 51 239 272
 • С имейлl: info@deceuninck.com
 • Чрез електронната страница: www.deceuninck.com

2.2 Обработващ данните

ДЕКЬОНИНК използва обработващ данните. Обработващият данните може да обработи личните ви данни по заявка или по инструкция на ДЕКЬОНИНК, като е задължен да осигури безопасността и поверителността на личните данни.

3. Кои лични данни се обработват?

ДЕКЬОНИНК декларира, че събира и обработва само данни, които се отнасят или са необходими за целите, за които се обработват. В зависимост от тези цели, ДЕКЬОНИНК обработва следните категории лични данни (непълен списък):

 • вашият IP-адрес
 • вашето име и адрес
 • вашият имейл адрес
 • вашият телефонен номер
 • вашият работодател или компанията, която представлявате

4. На каква законова база се обработват вашите данни?

ДЕКЬОНИНК обработва вашите данни на базата на следните юридически основания:
 • На основание изпълнението на договора, който сте сключили с нас или на преддоговорните стъпки, предприемани от вас по време на кандидатстването ви;
 • На основание законното право на ДЕКЬОНИНК да ви съдейства във връзка с неговите продукти или услуги;
 • На основание вашето съгласие и изрично приемане на настоящата Декларация за поверителност.

5. С каква цел се обработват личните данни?

ДЕКЬОНИНК обработва вашите лични данни във връзка със следните цели:
 • Да ви предостави сигурен и оптимален и персонален потребителски опит и услуга;
 • За администриране на договорните отношения с вас, включително офериране, фактуриране и осигуряване подкрепа или изпълнение на поръчките;
 • • Да поддържа вашата информираност относно нашите настройки, подобрения, оферти, промоции, дейности, др.

6. Кой получава личните ви данни?

С изключение на обработващите данните, които само работят по инструкции от ДЕКЬОНИНК, ДЕКЬОНИНК ще обработва личните ви данни изключително за себе си и за свое вътрешно ползване. Вашите лични данни няма да бъдат продавани, предоставяни или съобщавани на трети страни, освен ако предварително не сте дали изрично разрешение. ДЕКЬОНИНК също предприе необходимите законови и технически мерки за предотвратяване на непозволен достъп до и използване на вашите лични данни. В зависимост от целта на обработката, вашите данни могат да бъдат предадени на дистрибуторите, софтуерните програмисти, изпълнителите и независимите представители. ДЕКЬОНИНК предприе, също, необходимите мерки по отношение на трети страни, за предотвратяване на непозволен достъп до и използване на вашите лични данни. В зависимост от конкретните условия, тази трета страна също ще се счита за носеща отговорност при обработка на вашите лични данни.

7. Колко дълго се съхраняват личните данни?

ДЕКЬОНИНК ще съхранява личните ви данни (i) толкова дълго, колкото е необходимо или уместно за набелязаните цели, (ii) за периода на законовите задължения, или (iii) по време на периода, през който могат да възникнат законосъобразни противоречия или разследвания във връзка с продуктите и услугите, предоставяни от ДЕКЬОНИНК.

8. Какви права имате?

8.1 Право на информация>

С настоящата Декларация за поверителност, ДЕКЬОНИНК желае да ви информира възможно най-подробно относно обработката на личните ви данни. Вашите данни ще се обработват за законосъобразни цели по подходящ, уместен, сигурен и съответстващ начин; те ще се съхраняват не повече отколкото е необходимото и винаги с изключителни интегритет и конфиденциалност.

8.2 Право на достъп

Винаги имате право да проверите законосъобразността на процеса на обработка на личните ви данни и да поискате от ДЕКЬОНИНК да ви предостави информация за процеса на обработка, категорията на личните ви данни, категориите на получателите на вашите лични данни, периода, през който ще се съхраняват данните и правата, които можете да упражнявате. Имате правото и да помолите ДЕКЬОНИНК за копие от обработените ви лични данни. По принцип, такова копие се предоставя безплатно, освен ако искането ви е необосновано или прекалено. В такъв случай, ДЕКЬОНИНК може да ви поиска административна такса.

8.3 Право на корекция

Имате право на корекции на неточни данни или допълване на непълни данни с обикновена заявка до ДЕКЬОНИНК.

8.4 Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате от ДЕКЬОНИНК изтриването на вашите лични данни, ако е налице основателна причина ДЕКЬОНИНК да го направи. Това право може да бъде упражнено в следните случаи:
 • Вашите лични данни не са вече необходими във връзка с целите, за които са събирани;
 • Доказвате, че ДЕКЬОНИНК незаконосъобразно е обработил вашите данни;
 • Личните ви данни са изтрити в съответствие с определено законово задължение;
 • • Оттегляте съгласието си, на което се базира обработката на личните ви данни и не са налични законови основания за обработката на вашите данни;
 • • Успешно сте упражнили правото си на възражение (вижте точка 8.6)
ДЕКЬОНИНК, все пак, си запазва правото да откаже на вашата молба за изтриване и не носи отговорност за факта, че изтритите лични данни се съхраняват временно някъде като невидима информация.

8.5 Право на ограничаване обработката на данни

Имате право на ограничаване обработката на данни при едно от следните обстоятелства:
 • Вие оспорвате точността на личните данни, обработвани от ДЕКЬОНИНК и на ДЕКЬОНИНК е осигурен разумен период от време да провери точността на вашите лични данни;
 • Доказали сте, че данните, обработвани от ДЕКЬОНИНК са противозаконни и изисквате ограничение на тяхното ползване;
 • ДЕКЬОНИНК не се нуждае вече от данните, но на вас ви са необходими за възбуждане на съдебен иск;
 • Упражнили сте правото си на възражение (вижте точка 8.6)

8.6 Право да се противопоставите на обработката на данни

По всяко време имате право да се противопоставите на обработката на личните ви данни с цел „пряк маркетинг”. ДЕКЬОНИНК ще прекрати обработката на вашите лични данни, освен ако не посочи неопровержими основания за обработката, които са по-значими от вашите права и свободи. Ако случаят е такъв, това трябва да ви бъде съобщено.

8.7 Право на пренасяне на данни

Имате право, на базата на разрешение, да получите данните, предоставени от вас на ДЕКЬОНИНК в систематичен, обичайно използван и разчитан от машина формат и да ги използвате за други услуги и по този начин да ги прехвърляте към друг администратор, освен ако това не е технически невъзможно.

8.8 Право да се противопоставите на автоматичното вземане на решения

Имате право да се противопоставите на решение, базирано единствено на машинна обработка – без човешка намеса – което може значително да повлияе върху вас или да произведе юридически ефект. ДЕКЬОНИНК декларира, че не сте обект на такова автоматично вземане на решения при никоя от дейностите, които ДЕКЬОНИНК извършва във връзка с обработката на данните.

9. Как можете да упражните правата си?

 • По пощата на адрес: DECEUNINCK NV, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits, Белгия
 • С имейлl: info@deceuninck.com
В случай, че желаете да упражните правата си, трябва да изпратите писмено искане с доказателство за идентичността ви на ДЕКЬОНИНК по един от следните канали:

10. Какви cookies/“бисквитки“ използваме?

Когато посещавате електронната страница на ДЕКЬОНИНК, е възможно при използването на електронната страница на вашето устройство да бъдат разположени cookies/“бисквитки“. Повече информация във връзка с това може да бъде намерена в нашата декларация за cookie.[

11. Как можете да подадете жалба?

В случай, че имате някакви оплаквания във връзка с обработката на личните ви данни, ще ви бъдем благодарни, ако се свържете с нас директно през един от каналите за контакт, посочени в член 9, за да ни позволите да разрешим вашия проблем. Освен това, имате право да подадете жалба до Белгийския орган за надзор във връзка със законодателството за защита на личните данни, използвайки този линк. ДЕКЬОНИНК винаги и по всяко време има право да усъвършенства или измени настоящата декларация за поверителност, като в този случай промените веднага се отразяват в публикацията на електронната страница. Вие трябва да преглеждате настоящата декларация за поверителност на редовни интервали, за да се запознаете с въведените поправки. Продължаването на договорните ни отношения или използването на електронната страница или услугите ще се счита за приемане на всички промени, направени в настоящата Декларация за поверителност.

12. Приложимо законодателство и юрисдикция

Настоящата Декларация за поверителност се контролира от законите и нормативните документи на Белгия и съдилищата в окръг Ghent, Division Kortrijk имат юрисдикция върху всички спорове.